home   عـربي   e   sitemap   galerie   artclub   aoo   jukebox   litbox   termine   shop   my lit   bamboo
deutsch
english
الولدين 21
مجلة بامبو
AL-WALADEEN (22):DAAYMAN DHIDD HELMUT
bambus # 221 - anis 20.06.02

hamdillah ´a s-salaama, ee il-akhbaar? - ee akhbaar ee? - ahlak - ee akhbaar ahlak? - wa-la yhimmak - ba'aalak usbuu´ ´indhum ta'riiban - ah ma tiskut ba'a - wallak maalak ya raagil? - ma tkhalliini ya akhi! - mashaakil sahh? - ya raagil ikhras ba'a! - u-lee inta ´udwaani ´a-daraga di? - ´udwaani ee? - u-miin il-´udwaani hina - yabnil shahhaadh! - ma ana bas kunt as'al... - aiwa aiwa inta bas kunt tis'al - ma tikhlas bi-l-kalaam da - inta ´aarif gaiyidan innu... - wallak ee da ahu? - asdaq ee? - is-suura di ´a-l-heeta - ah is-suura - da bahaa-ullah walla miin? - la'a, john lennon - wa-suurit george bush illi kaanit ´a-l-heeta abla kida? - di hinaak wallah - hinaak feen taiyib? - fi ah - fi l-matbakh - fi l-matbakh? - wallaahi laazim ashuuf - ah il-ha'ii'a ba'a... - tab feenha? - ana mish shaayifha - inta ´aawiz tidhhak ´alaiya walla ee? - la ana... - innaha hina da sahh - ah hina - fi z-zabaala! - inta hatteet il-... - kaanit wa'taha khalaas shaayif azzai... - kaanit wa'taha khalaas? - kaanit ha''i sh-shakhsi - lee daayman dhiddi ana? - khalaas ma tkunsh kida - inta nafsak kunt ´aayiz tirmiiha z-zabaala - di haaga mukhtalifa tamaaman! - innaha suurti ana - bas inta ´tadeet ´ala ha''i - u-dammart sharafi! - yaa, ishaa ya akhi - innak raga`t beetak - asdaq ee? ana ma... - tab ma truuh tigiib aghraadhak min il-´arabiiya - u-tistariih shwaiya - wa-ana a´mil lana ahwa - kwaiyis? - ana ishtareet faraaula bi-l-munaasaba - ana bakrah il-faraaula - inta bi-tikrah il-faraaula?? - helmut - kull il-insaaniya bi-t-hibb il-farawla - inta abadan ult li... - tab u-ra'yak ee lamma inta tigiib il-aghraadh min il-´arabiiya - u-ana astariih hina astannaak? - u-ra'yak ee - lamma ana usammiik macho abu baasha? - yaa! - lee dhiddi ana ´ala tuul? - bi-l-auwil kull il-mashaakil di - ba´deen is-safar il-mut´ib - wa-t-takyiif fi l-´arabiiya mish shaghghaal kamaan - u-ba´deen kunt sa´iid - ´ashaan wasalit il-beet akhiiran... - sahiih? - bas mish baayin ´aleek awi - annak sa´iid - il-gau il-kwaiyis raah - inta ´amalt da - ana? - ana ´amalt da? - u-´amalt ee biz-zabt? - ha, ana mish ha-uhallil-huulak - lamma inta ma fhimtuush bi-nafsak - helmut? - ´aayiz ee? - u-hasal ee ba'a - ´ind ahlak? - wa-la haaga ya raagil - ha-yahsal ee ´indahum? - wa-la haaga itlaaqan - kaanat zai kull marra - kullu tamaam - taiyib lamma inta mish ´aayiz titkallam - ya´ni ee: - lamma ana mish ´aayiz atkallam? - u-miin allak? - inta ya helmut fi´lan shakhsiiya mu´aqqada - ah yib'a ana l-magnuun walla ee? - wallak ma tkunsh ´unwaani kida ya raagil! - ah yib'a ana l-´unwaani dilwa'ti - inta lau bas kunta tasma´ kalaamak - kunt ´aarif - anna l-kalaam daayman dhiddi ana - helmut inta mish hurr- ah yib'a ana mish hurr dilwa'ti - uff - tab ana ha-ruuh a´mal li ahwa - aiwa: liik, shaayif azzai - liik ta´mal ahwa - awai u-liik kamaan tab´an yabnil bahluul - buss bas il-kalimaat illi inta tistakhdimha ´alaiya - ibnil bahluul - wa-ibnil shahhaadh - wa-ikhras... - ibnil shahhaadh wa-ikhras kaan ma inta ult ili - shaayif dhiddi dhiddi ´ala tuul! - inta bi-t-liff kull haaga kida - hatta tib'a dhiddi - ´aarif ee ya helmut? - ee? - kamaan shwaiya u-ana ha-b'a dhiddak fi l-ha'ii'a - ´ala shaan ha-b'a zihi't minnak - shaayif da ma utillak - tuul il-wa't inta kunt dhiddi mustatiran - ee sami´ta di? - anha? - mustatiran - areetha - mish faakir - lee - bi-tihsibni mish mit´allam - bas ´ashaan ana mish mitkharrag il-gam´a? - allaah! - ya helmut khallasna ba'a! - yaa! daayman dhiddi ana - ya raagil ana bas kunta ´aayiz - ukhalliihum mabsuutiin - bas hum mish mumkin yikuunu mabsuutiin abadan - ana... - wallak ishaa ba'a ya helmut - inta raagi´ beetak ya raagil!